Artikel 1: Definities

1. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met B&S Media Webdevelopment B.V. een overeenkomst wenst af te sluiten cq heeft afgesloten.
2. Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan B&S Media Webdevelopment B.V., ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nummer 54756820.
3. Onder de door Opdrachtnemer aangeboden goederen of diensten worden onder andere verstaan: Zoekmachine adverteren (SEA), Zoekmachine optimalisatie (SEO), AdWords Campagne, SEO Campagne, Google Campagne, Maatwerk Campagne en het ontwikkelen van websites en webshops, alsmede webhosting en domeinregistratie.
4. Overeenkomst: de Overeenkomst die is gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten.
2. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden dertig (30) dagen na de bekendmaking in werking.
4. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn schriftelijk of per e-mail door opdrachtgever bevestigd te worden alvorens een overeenkomst tot stand komt.
3. Zodra Opdrachtnemer aanvangt met de opdracht is er een overeenkomst tot stand gekomen.
4. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van het project het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het project, op tijd aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Indien Opdrachtgever geen statistieken op haar website heeft, dan zal Opdrachtnemer hier voor zorgen.

Artikel 5: Oplevering

1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn.
2. Indien Opdrachtnemer verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever

1. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer levert Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de FTP gegevens, inloggegevens voor het Content Management Systeem, inloggegevens van de hostingomgeving, inloggegevens voor statistieken en overige gegevens.
2. Opdrachtgever geeft aan Opdrachtnemer toestemming om wijzigingen op de website van Opdrachtgever aan te brengen die zowel technisch als inhoudelijk van aard kunnen zijn.
3. Opdrachtgever is gehouden alle relevante informatie te verstrekken aan Opdrachtnemer, waaronder doch niet uitsluitend de inlogcodes voor de statistieken, zodat Opdrachtnemer de bezoekersaantallen kan monitoren.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zelf veranderingen door te voeren aan de website, dan wel derden hiertoe in te schakelen, zonder toestemming van Opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat Opdrachtnemer gedurende de overeenkomst goed werkende FTP gegevens , inloggegevens van statistieken en overige relevante gegevens in haar bezit heeft.
6. Het is opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van opdrachtnemer of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.

Artikel 7: Wijziging van de project scope

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst en de daarmee verband houdende werkzaamheden en prijzen aanpassen.

Artikel 8: Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de het project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
3. De (persoons-)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer dan wel dat het voortvloeit uit het doel van het project.
4. Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages, geoptimaliseerde pagina’s, (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van overeenkomst kan Opdrachtnemer op eigen initiatief of Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of te retourneren.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.
6. Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst en opzegging

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum periode van 12 maanden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd zoals bedoeld in lid 1 is niet tussentijds opzegbaar.
3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in de overeenkomst, telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) looptijd en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden.
4. Indien de overeenkomst wordt verlengd zal deze doorlopen tegen het reguliere tarief en zonder eenmalige bijzondere kortingen in rekening worden gebracht.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
1) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
2) Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend.

Artikel 11: Prijzen

1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of tot stand koming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.
4. Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder voorafgaande mededeling – éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

Artikel 12: Facturering, betalingstermijn en incassokosten

1. Een factuur wordt maandelijks aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen, dan wel de anders overeengekomen termijn, na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim.
4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn gerechtigd haar werkzaamheden en de campagne van Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten tot dat betalingheeft plaatsgevonden.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn dan is Opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
8. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel dan wel gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld dan komen alle kosten die Opdrachtnemer in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van een advocaat en/ of gemachtigde.
9. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ontbindt dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade welke Opdrachtnemer als gevolg van deze ontbinding lijdt. De schade is gelijk aan het bedrag dat Opdrachtgever – op grond van de overeenkomst – maandelijks aan Opdrachtnemer verschuldigd is. Deze schade is direct opeisbaar. (ter illustratie; Indien de overeenkomst vijf maanden voor het eindigen wordt ontbonden, is de schade gelijk aan vijf maal het overeengekomen maandbedrag).

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever en ontstaan door bijvoorbeeld:
– fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
– voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en- of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
– het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;
– storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.
– clicks op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leiden.
– vermeende inbreuk dan wel inbreuk op het merkrecht aangespannen door derden jegens Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
3. Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
5. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.
6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name de zoekmachines, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Specifieke bepalingen over Zoekmachine Marketing, Zoekmachine adverteren (SEA) en Zoekmachine optimalisatie (SEO)

1. Betreffende Zoekmachine marketing, Zoekmachine adverteren (SEA) en Zoekmachine optimalisatie (SEO) activiteiten behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in vooraf afgesproken zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal indien mogelijk een top 20 positie nastreven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
2. Opdrachtgever zal zich houden aan algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de gebruikte zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Hiertoe behoren onder meer:
– het voeren van maximaal 1 account per website-en of bedrijf
– het niet voeren van ‘banners’ op landing pages
– het niet disabelen van de ‘back/vorige’ knop in de Internetbrowser Opdrachtnemer zal Opdrachtgever inzake deze voorschriften adviseren en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van deze specifieke adviezen.
3. Het is een Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomstlooptijd te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft. Overtreding van dit artikel geeft Opdrachtnemer het recht tot directe ontbinding van deze overeenkomst of opschorting van de campagne. De Opdrachtgever is bij overtreding van dit artikel bovendien betaling van de volledige overeenkomstperiode verschuldigd aan Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Opdrachtnemer over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketing campagnes zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
5. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachinemarketing campagnes dienen rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 16: Specifieke bepalingen over Webhosting

1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van een website en/of op de internetpagina geplaatste bestanden, foto’s en/of andere materialen in welke vorm dan ook.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
3. De verschuldigde kosten worden jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet aan opdrachtnemer is voldaan.
4. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, tenzij zulks in redelijkheid van opdrachtnemer niet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
5. Opdrachtnemer is teken- en handelsbevoegd voor het aanvragen, wijzigen en opheffen van hostingpakketten of andere (aanvullende) diensten.

Artikel 17: Specifieke bepalingen over Domeinnamen

1. Opdrachtnemer kan indien gewenst de domeinnaam voor de opdrachtgever aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en opdrachtgever voldoet aan de voorwaarden van deze domeinnaam voldoet. Opdrachtnemer is teken- en handelsbevoegd voor het aanvragen, overdragen, opheffen en wijzigen van een domeinnaam uit naam van de opdrachtgever.
2. Registratie van een domeinnaam door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zal in alle gevallen op naam van de opdrachtgever komen te staan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever blijft de domeinnaam eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen.
3. Indien de opdrachtgever een verplichting jegens opdrachtnemer niet of gedeeltelijk niet nakomt na herhaaldelijke verzoeken, is opdrachtnemer gemachtigd de domeinnaam weer vrij te geven.

Artikel 18: Apparatuur/Software

Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen bronbestanden, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment dat Opdrachtgever al hetgeen betaald heeft wat uit de tussen partijen bestaande overeenkomst(en) voortvloeit.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3.Door Opdrachtnemer of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website en/of campagnes blijven eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel 20: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 21: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Zwolle.