Algemene Voorwaarden B&S Media B.V.

Artikel 1: Definities
1. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met B&S Media B.V. een overeenkomst wenst af te sluiten cq heeft afgesloten.
2. Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan B&S Media B.V., ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nummer 52370860.
3. Overeenkomst: de Overeenkomst die is gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten.
2. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.
4. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of van de andere voorwaarden aan.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn schriftelijk of per e-mail door opdrachtgever bevestigd te worden alvorens een overeenkomst tot stand komt.
3. Zodra Opdrachtnemer aanvangt met de opdracht is er een overeenkomst tot stand gekomen.
4. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van het project het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het project, op tijd aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd dan wel niet correct aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Oplevering
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen ‘harde’ datum waar rechten aan kunnen worden ontleend.
2. Indien Opdrachtnemer verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever
1. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer levert Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de FTP gegevens, inloggegevens voor het Content Management Systeem, inloggegevens van de hostingomgeving, inloggegevens voor statistieken en overige gegevens.
2. Opdrachtgever geeft aan Opdrachtnemer toestemming om wijzigingen op de website van Opdrachtgever aan te brengen die zowel technisch als inhoudelijk van aard kunnen zijn.
3. Opdrachtgever is gehouden alle relevante informatie te verstrekken aan Opdrachtnemer, waaronder doch niet uitsluitend de inlogcodes voor de statistieken, zodat Opdrachtnemer de bezoekersaantallen kan monitoren.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zelf veranderingen door te voeren aan de website, dan wel derden hiertoe in te schakelen, zonder toestemming van Opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat Opdrachtnemer gedurende de overeenkomst goed werkende FTP gegevens, inloggegevens van statistieken en overige relevante gegevens in haar bezit heeft.
6. Het is opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van opdrachtnemer of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.

Artikel 7: Wijziging van de project scope
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst en de daarmee verband houdende werkzaamheden, moment van oplevering en prijzen aanpassen.

Artikel 8: Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de het project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Opdrachtnemer heeft tevens het recht om behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor onder andere potentiële klanten of partners.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer dan wel dat het voortvloeit uit het doel van het project.
4. Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages, geoptimaliseerde pagina’s, (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van overeenkomst kan Opdrachtnemer op eigen initiatief of Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of te retourneren.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.
6. Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst en opzegging
1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een minimumperiode van 12 maanden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd zoals bedoeld in lid 1 is niet tussentijds opzegbaar.
3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in de overeenkomst, telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste voor een periode van 12 maanden, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) looptijd en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden.
4. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
5. Indien de overeenkomst wordt verlengd zal deze doorlopen tegen het reguliere tarief en zonder eenmalige bijzondere kortingen in rekening worden gebracht
6. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
1) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
2) Opdrachtgever in liquidatie verkeert, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is geworden dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.

Artikel 11: Prijzen
1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.
4. Opdrachtnemer heeft het recht jaarlijks per 1 januari de overeengekomen prijzen te verhogen aan de hand van loon- en inflatiecijfers.

Artikel 12: Facturering, betalingstermijn en incassokosten
1. Een factuur wordt (maandelijks) aan Opdrachtgever verzonden per e-mail.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien Opdrachtgever akkoord is met automatische incasso, worden alle factuurbedragen door Opdrachtnemer geïncasseerd van de door Opdrachtgever opgegeven rekening.
3. Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen, dan wel de anders overeengekomen termijn, na de factuurdatum is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim.
4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn gerechtigd haar werkzaamheden en de campagne van Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
8. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel dan wel gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Opdrachtnemer in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van de door Opdrachtnemer ingeschakelde advocaat en/ of gemachtigde.
9. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ontbindt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade welke Opdrachtnemer als gevolg van deze ontbinding lijdt. De schade is gelijk aan het bedrag dat Opdrachtgever – op grond van de overeenkomst – maandelijks aan Opdrachtnemer verschuldigd is. Deze schade is direct opeisbaar. (ter illustratie; Indien de overeenkomst vijf maanden voor het eindigen wordt ontbonden, is de schade gelijk aan vijf maal het overeengekomen maandbedrag).
10. Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Opdrachtnemer het recht € 50,- aan administratiekosten in rekening te brengen. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever en ontstaan door bijvoorbeeld:
– fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
– voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en- of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
– het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;
– storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten;
– klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van Opdrachtgever leiden;
– het plaatsen en/of verwijderen van links of het laten plaatsen en/of het verwijderen van links door derden;
– vermeende inbreuk dan wel inbreuk op het merkrecht aangespannen door derden jegens Opdrachtgever.|
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ten behoeve van Opdrachtgever op Google aangemaakte accounts (onder andere Google Analytics, Google AdWords/Ads, Google Search Console).
3. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
4. Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht aan Opdrachtnemer.
6. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
8. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor het door Opdrachtgever naleven van de wet- en regelgeving waaraan Opdrachtgever moet voldoen.

Artikel 14: Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name de zoekmachines, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Specifieke bepalingen over SEO (zoekmachine optimalisatie)
1. Opdrachtnemer zal zich inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Opdrachtnemer over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketing campagnes zijn derhalve indicatief van aard. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO-werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden omdat het CMS beperkt is en daardoor benodigde aanpassingen niet doorgevoerd kunnen worden.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tijdens de contractduur door haar voor Opdrachtgever op haar partnernetwerk dan wel via relaties of klanten van Opdrachtnemer verkregen links bij beëindiging van de overeenkomst te verwijderen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever dan wel de webbouwer (dan wel andere uitvoerder) uitblijft.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden.
6. Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kosteloos teruggezet of aangepast worden.
7. Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Indien afwijkingen noodzakelijk zijn ontstaan ten opzichte van eerder voorgestelde zoekwoorden is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
8. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Door het aangaan van een SEO-overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor verantwoordelijk blijft.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan Opdrachtgever (ingericht en onderhouden door Opdrachtnemer zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen).
10. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalties, daling van posities, daling van traffic, verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van SEO werkzaamheden aan de website.
11. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.
12. Indien de website niet in beheer is van Opdrachtnemer is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van FTP, CMS, controlpanel alsmede van Google Search Console/Analytics en andere benodigde accounts.
13. De kosten van werkzaamheden die door derden gedaan moeten worden ten behoeve van SEO komen voor rekening van Opdrachtgever.
14. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele (negatieve) gevolgen voor Opdrachtgever ontstaan vanuit het benaderen van stakeholders van Opdrachtnemer ten behoeve van linkbuilding noch voor de financiële verwerking van betaalde links die zijn geplaatst naar de website van Opdrachtgever.
15. Opdrachtnemer verstrekt geen garantie dat een geplaatste link ook daadwerkelijk blijft staan gedurende de gehele contractperiode.

Artikel 16: Specifieke bepalingen over SEA (zoekmachine adverteren)
1. Opdrachtgever zal zich houden aan algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de gebruikte zoekmachines aan adverteerders worden gesteld.
2. Het is een Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomstlooptijd te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft. Overtreding van dit artikel geeft Opdrachtnemer het recht tot directe ontbinding van deze overeenkomst of opschorting van de campagne. Opdrachtgever is bij overtreding van dit artikel bovendien betaling van de volledige overeenkomstperiode verschuldigd aan Opdrachtnemer.
3. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachinemarketing campagnes dienen rechtstreeks door Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van Opdrachtgever.
4. Het niet ter beschikking stellen van advertentiebudgetten door Opdrachtgever, maakt niet dat Opdrachtgever niet gehouden is haar betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer na te komen.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk gesteld voor afgekeurde advertentieteksten, omzetderving door het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshopomzet, daling van posities of voor andere negatieve gevolgen.
6. AdWords/Ads is een advertentieprogramma van Google en niet van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google AdWords/Ads.
7. Een deel van de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaat uit het monitoren van de campagne en het analyseren van data. Een ander deel van de werkzaamheden is terug te vinden in de wijzigingsgeschiedenis van het Google Ads-account.
8. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties.
9. Posities met AdWords/Ads ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Opdrachtnemer nooit garanties op bepaalde posities kan geven.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde AdWords/Ads-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/het cms dan wel vanwege de beperking van de producten van Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN-nummers).
11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten.

Artikel 17: Specifieke bepalingen over Webhosting
1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van een website en/of op de internetpagina geplaatste bestanden, foto’s en/of andere materialen in welke vorm dan ook.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
3. De verschuldigde kosten worden jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet aan opdrachtnemer is voldaan.
4. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, tenzij zulks in redelijkheid van opdrachtnemer niet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
5. Opdrachtnemer is teken- en handelsbevoegd voor het aanvragen, wijzigen en opheffen van hostingpakketten of andere (aanvullende) diensten.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien er een door haar gehoste website offline komt te staan.
7. Bij uitblijven van betaling aan Opdrachtnemer is deze gerechtigd de website offline te zetten en/of de domeinen uit de registratie te halen.
8. Indien Opdrachtgever zijn website wil ‘verhuizen’, wordt daar eenmalig een bedrag van € 250,00 ex btw voor in rekening gebracht. Ook alle andere uit de verhuizing voortvloeiende kosten worden doorberekend.
9. Opdrachtnemer is gerechtigd de hostingdienst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk, buiten gebruik te stellen voor onderhoud aan de Server of de gebruikte software of infrastructuur. Buitengebruikstelling zal niet langer laten duren dan noodzakelijk en, zo mogelijk, buiten kantoortijden plaatsvinden.

Artikel 18: Fair Use Policy (FUP)
Opdrachtnemer hanteert geen vaste limiet op het aantal keer dat een Opdrachtgever gebruik mag maken van de diensten van Opdrachtnemer. Dit betekent echter niet dat Opdrachtnemer ongelimiteerd gebruik hiervan toestaat. Om excessief gebruik te voorkomen heeft Opdrachtnemer het recht om in te grijpen wanneer een Opdrachtgever structureel en significant meer gebruik maakt van de dienst dan een gemiddelde Opdrachtgever. Indien, naar de mening van Opdrachtnemer, Opdrachtgever structureel meer dan gemiddeld gebruik maakt van de dienst, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren. Indien het structurele excessief gebruik zich hierna voortzet, is Opdrachtnemer gerechtigd het additionele gebruik aan Opdrachtgever in rekening te brengen, de dienstverlening aan Opdrachtgever buiten gebruik stellen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De beoordeling van structureel excessief gebruik ligt geheel bij Opdrachtnemer.

Artikel 19: Specifieke bepalingen over Domeinnamen
1. Opdrachtnemer kan indien gewenst de domeinnaam voor Opdrachtgever aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en opdrachtgever voldoet aan de voorwaarden van deze domeinnaam voldoet. Opdrachtnemer is teken- en handelsbevoegd voor het aanvragen, overdragen, opheffen en wijzigen van een domeinnaam uit naam van Opdrachtgever.
2. Registratie van een domeinnaam door opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal in alle gevallen op naam van Opdrachtgever komen te staan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever blijft de domeinnaam eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen.
3. Indien Opdrachtgever een verplichting jegens opdrachtnemer niet of gedeeltelijk niet nakomt na herhaaldelijke verzoeken, is opdrachtnemer gemachtigd de domeinnaam weer vrij te geven.

Artikel 20: Specifieke bepalingen over Social Media
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: – de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de social media kanalen van Opdrachtgever; – het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op de social media kanalen van Opdrachtgever; – eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de social media kanalen van Opdrachtgever. 
2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de social media kanalen van Opdrachtgever.

Artikel 21: Specifieke bepalingen over Google Mijn Bedrijf
Opdrachtnemer geeft geen garantie op de vertoning van of op (top)posities voor de Google Mijn Bedrijf pagina.

Artikel 22: Specifieke bepalingen over MKB Website
1. Indien er gekozen wordt voor het afnemen van de MKB Website op basis van een abonnement, dan wordt de MKB website gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Opdrachtgever op basis van het overeengekomen abonnement aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.
2. De maandelijkse investering dient maandelijks vooraf te worden voldaan vanaf de afgesproken startdatum.
3. Met inachtneming van de opzegtermijn van de (verlengde) overeenkomst en na betaling van alle termijnen kan Opdrachtgever om uitlevering van de MKB website vragen, bijvoorbeeld om de MKB website bij een andere partij dan Opdrachtnemer te hosten. Onder uitlevering wordt verstaan een back-up van de bestaande website met bestanden en databasedump. Onder uitlevering wordt niet verstaan het uitleveren van gelicentieerde plug-ins dan wel thema’s.

Artikel 23: Apparatuur/Software
1. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.
2. Opdrachtgever is er mee bekend en akkoord dat de Software afkomstig is van derden (bijvoorbeeld WordPress en/of rechthebbenden met betrekking tot de plug-ins en/of thema’s) en dat Opdrachtnemer niet kan instaan voor de werking van deze Software. Door de overeenkomst aan te gaan geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht om de Software ten behoeve van de ontwikkeling van de Website te downloaden en te gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling en oplevering van de Website.
3. Op het gebruik van de Software zijn de licentievoorwaarden van WordPress (GPLv2 of later) van toepassing. De overeenkomst voor het gebruik van de Software komt tot stand tussen Opdrachtgever en WordPress (en/of de ontwikkelaar van de plug-in of het thema). Opdrachtnemer is geen partij bij deze overeenkomst.
4. Opdrachtgever verkrijgt via een wachtwoord en toegangscode toegang tot Software en daarmee tot de Website. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor al het gebruik van de Website (inclusief de wijzigingen en verwijderingen) via zijn toegang tot de Software.
Opdrachtgever is ermee bekend dat er regelmatig updates en upgrades voor de Software worden uitgebracht. Deze worden via de CMS Software bekend gemaakt. De installatie van de updates of upgrades (of juist het niet installeren daarvan) kunnen de werking van de Website beïnvloeden. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de updates en upgrades steeds te installeren, tenzij dergelijke installatie, naar haar oordeel, een negatieve invloed heeft op de werking van de Server en/of de Website of indien dit anderszins niet in het belang is van de door Opdrachtnemer te leveren Diensten.

Artikel 24: Privacy
Indien en voor zover tussen opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer anderzijds in het kader van de gesloten overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de (privacy)wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tussen partijen zal een verwerkersovereenkomst gesloten worden, waarin de verplichtingen tussen partijen nader zijn uitgewerkt. De privacyverklaring van Opdrachtnemer is in te zien op haar website.

Artikel 25: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen bronbestanden, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment dat Opdrachtgever al hetgeen betaald heeft wat uit de tussen partijen bestaande overeenkomst(en) voortvloeit.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Door Opdrachtnemer of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website en/of campagnes blijven eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel 26: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst
Opdrachtnemer is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 27: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Zwolle.